برخی از مشتریان

فهرست برخی از مشتریانی که جدیدا افتخار خدمتشان را یافته ایم:

۱-۴. شرکت خوراک دام و طیور ارس بازار

۲-۴. شرکت پردیس

۳-۴. شرکت پارس دانه سواد کوه

۴-۴. شرکت مرغ بهشت

۵-۴. شرکت دیر گداز آمل

۶-۴. شرکت کود پارت هونیاک